خرید اشتراک

خرید اکانت دوره وکالت ( 3 کاربره )
اشتراک 3 کاربر : هر کاربر : 800/000 تومان
2/400/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت

دسترسی به تمامی درس های دوره وکالت

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره وکالت ( 2 کاربره )
اشتراک 2 کاربر - هر کاربر : 950/000 تومان
1/900/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت

دسترسی به تمامی درس های دوره وکالت

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره وکالت ( یک کاربره )
تک کاربره اختصاصی
1/800/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت

دسترسی به تمامی درس های دوره وکالت

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره کارشناسی حقوق ( 3 کاربره )
اشتراک 3 کاربر : هر کاربر : 1/200/000 تومان
3/600/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه دانشجویان رشته حقوق ( سراسر کشور )

دسترسی به تمامی درس های دوره کارشناسی حقوق

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره کارشناسی حقوق ( 2 کاربره )
اشتراک 2 کاربره : هر کاربر : 1/500/000 تومان
3/000/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه دانشجویان رشته حقوق ( سراسر کشور )

دسترسی به تمامی درس های دوره کارشناسی حقوق

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره کارشناسی حقوق ( تک کاربره )
تک کاربره اختصاصی
2/400/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه دانشجویان رشته حقوق ( سراسر کشور )

دسترسی به تمامی درس های دوره کارشناسی حقوق

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره ارشد جزا
تک کاربره اختصاصی
1/200/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه داوطلبان آزمون ارشد جزا

دسترسی به تمامی درس های ارشد جزا

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره ارشد تجارت بین الملل
تک کاربره اختصاصی
1/200/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه داوطلبان آزمون ارشد تجارت بین الملل

دسترسی به تمامی درس های دوره ارشد تجارت بین الملل

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی

خرید اکانت دوره ارشد خصوصی
تک کاربره اختصاصی
1/200/000 تومان
دوره اعتبار : 365 روز

ویژه داوطلبان آزمون ارشد خصوصی

دسترسی به تمامی درس های ارشد خصوصی

مشاهده دوره ها بصورت آنلاین و آفلاین

دسترسی به درس ها در 24 ساعت شبانه روز

دسترسی به دانلود دروس جدید ( آنلاین )

همراه با ارسال سی دی + فلش + جزوات الکترونیکی