• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق تجارت ۵ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق تجارت ۵ میباشد  در این دوره آموزشی ابتدا با ورشکستگی تاجر و شرایط آشنا خواهیم شد سپس در خصوص انواع ورشکستگی صحبت خواهیم کرد و بعد از آن در خصوص مدیر تصفیه و عضو ناضر و قرارداد ارفاقی و ختم ورشکستگی و اعاده اعتبار تاجر توضیحات مفصلی خواهیم داد  . از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق تجارت منطبق بودن ویدئو های با مواد قانون تجارت میباشد   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی حقوق تجارت 5
معرفی دوره حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
فصل اول : ورشکستگی تاجر (مواد 412 تا 426)
جلسه ۱ – حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
فصل دوم : انواع ورشکستگی (مواد 541 تا 560)
جلسه ۲۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
فصل سوم : عضو ناظر و مدیر تصفیه (مواد 427 تا 475)
جلسه ۴۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق تجارت ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
فصل چهارم : قرارداد ارفاقی (مواد 476 تا 503)
جلسه ۵۶ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
فصل پنجم : دعوای استرداد (مواد 528 تا 535)
جلسه ۶۴ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
فصل ششم : ختم ورشکستگی (مواد 504 تا 513)
جلسه ۶۹ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
فصل هفتم : اعاده اعتبار (مواد 561 تا 575)
جلسه ۷۳ – حقوق تجارت ۵ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق تجارت ۵ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق تجارت 5
شرکت در دوره

اساتید

66 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021