• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق جزای اختصاصی ۱ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق جزای اختصاصی ۱ ( جرائم علیه اشخاص ) میباشد که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تهیه شده است. از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق جزا منطبق بودن ویدئو ها با مواد قانون جدید مجازات اسلامی میباشد تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 1
معرفی دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول
جلسه ۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱- پایان 00:00:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 1
شرکت در دوره

اساتید

63 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021