• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق جزای عمومی  ۱ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق جزای عمومی ۱ میباشد که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تهیه شده است. از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق جزا منطبق بودن ویدئو ها با مواد قانون جدید مجازات اسلامی میباشد تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق جزای عمومی 1
معرفی دوره حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات حقوق جزای عمومی
جلسه ۱ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل دوم : تحولات تاریخی حقوق جزا
جلسه ۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:12:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل سوم : مکاتب تاریخی حقوق جزا
جلسه ۱۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل چهارم : قانونی بودن جرائم و مجازات ها
جلسه ۲۵ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل پنجم : قلمرو حقوق در مکان و زمان
جلسه ۳۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل ششم : زوال عنصر قانونی : اسباب اباحه
جلسه ۵۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۷۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل هفتم : عنصر مادی جرم
جلسه ۸۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل هشتم : عنصر معنوی جرم
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای عمومی 1
شرکت در دوره

اساتید

65 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021