• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق جزای عمومی  ۳ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق جزای عمومی ۳ میباشد که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تهیه شده است. از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق جزا منطبق بودن ویدئو ها با مواد قانون جدید مجازات اسلامی میباشد تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی دوره حقوق جزای عمومی 3
معرفی دوره حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول
جلسه ۱ – حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای عمومی ۳ – پایان 00:00:00
پایان جسات آموزشی حقوق جزای عمومی 3
شرکت در دوره

اساتید

63 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021