• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی ۲ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی ۲ دکتر عبد الله شمس میباشد   در این دوره آموزشی از ابتدا با دادخواست شروع خواهیک کرد و شرایط آن سپس ابلاغ و انواع و ایرادات و موانع را توضیح خواهیم داد  تمامی مباحث کتاب شما بصورت نکته به نکته و درس به درس در ویدئو ها برای شما توضیح داده شده است .   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی آیین دادرسی مدنی 2
معرفی دوره دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل اول : دادخواست و شرایط آن (مواد 48 تا 66)
جلسه ۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل دوم : ابلاغ و انواع آن (مواد 67 تا 83)
جلسه ۱۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل سوم : ایرادات و موانع (مواد 84 تا 92)
جلسه ۲۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل چهارم : جلسه دادرسی (مواد 93 تا 104)
جلسه ۳۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل پنجم : توقیف دادرسی ( ماده 107)
جلسه ۴۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل ششم : امور اتفاقی (مواد 108 تا 157)
جلسه ۴۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل هفتم : دستور موقت (مواد 310 تا 325)
جلسه ۶۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل هشتم : دعاوی تصرف (مواد 158 تا 177)
جلسه ۷۶ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۷ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۸ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۹ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۰ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۱ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۲ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
فصل نهم : انواع دعاوی
جلسه ۸۳ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۴ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۵ – دادرسی مدنی ۲ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی دادرسی مدنی 2
شرکت در دوره
  • 175,000 تومان هر 120 روز
  • 120 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

اساتید

69 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021