• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی ۳ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی ۳ دکتر عبد الله شمس میباشد   در این دوره آموزشی از ابتدا با انواع احکام و انواع قرار ها آشنا خواهیم شد سپس به طرق شکایت از آراء خواهیم پرداخت و در نهایت مبحث داوری به عنوان آخرین مبحث کتاب دادرسی مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . تمامی مباحث کتاب شما بصورت نکته به نکته و درس به درس در ویدئو ها برای شما توضیح داده شده است .   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی 3
معرفی دوره دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل اول : ادله اثبات دعوا (مواد 194 تا 201)
جلسه ۱ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل دوم : اقرار (مواد 202 تا 205)
جلسه ۲ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل سوم : اسناد (مواد 206 تا 228)
جلسه ۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهارم : گواهی (مواد 229 تا 248)
جلسه ۱۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل پنجم : سوگند (مواد 279 تا 289)
جلسه ۱۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل ششم : معاینه و تحقیق محل (مواد 248 تا 256)
جلسه ۱۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل هفتم : کارشناسی (مواد 257 تا 269)
جلسه ۱۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل هشتم : نیابت قضایی (مواد 290 تا 294)
جلسه ۲۸ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل نهم : امارات و انواع آن
جلسه ۳۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۳ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل دهم : سازش (مواد 178 تا تا 193)
جلسه ۳۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۶ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل یازدهم : رای و تصمیمات قضایی
جلسه ۳۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۲ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل دوازدهم : حکم و انواع آن
جلسه ۴۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل سیزدهم : قرار و انواع آن
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۷ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهاردهم : انواع طرق شکایت از آراء
جلسه ۵۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۸ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل پانزدهم : واخواهی (مواد 305 تا 309)
جلسه ۶۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۲ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل شانزدهم : تجدیدنظر خواهی (مواد 326 تا 365)
جلسه ۶۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۰ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۸۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۰ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل هفدهم : فرجام خواهی (مواد 366 تا 416)
جلسه ۹۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۵ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۹۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۷ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۹۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۹ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل هجدهم : اعاده دادرسی (مواد 426 تا 441)
جلسه ۱۱۴ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۶ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۷ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۰ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل نوزدهم : اعتراض ثالث (مواد 417 تا 425)
جلسه ۱۳۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۴ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل بیستم : داوری (مواد 454 تا 501)
جلسه ۱۴۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل بیست و یکم : خسارات دادرسی ( مواد 502 تا 529)
جلسه ۱۵۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی آیین دادرسی مدنی 3
شرکت در دوره
  • 190,000 تومان هر 120 روز
  • 120 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

اساتید

66 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021